Pagina adaptata pentru persoane cu dizabilitati

 

 

Având în vedere OUG nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional din fonduri externe nerambusabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

         Părinții care au în întreținere copiii înscriși în învățămîntul de stat, preșcolar care au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020 de maxim 284 lei , pot depune cerere la sediul Primăriei Botești, până pe data de 10 septembrie, pentru a beneficia de tichetul social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar , pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare.

         Părinții care au în întreținere copiii înscriși în învățămîntul de stat, primar și gimnazial care au un venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020 de maxim 1.115 lei , pot depune cerere la sediul Primăriei Botești, până pe data de 10 septembrie, pentru a beneficia de tichetul social pe suport electronic în valoare de 500 lei/an școlar , pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază, respectiv lipsa materialelor școlare.

 

     Documente necesare:

-Dosar cu șină;

-Buletinul de identitate/C.I. original si copie xerox;

-Certificatele de naștere a tuturor membrilor de familie original și copie xerox;

-Certificat de casatorie/divort, deces (dupa caz) original si copie Xerox

-Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau încuviinţare a adopţiei, hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului privind măsura de plasament familial al minorului, Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă/Hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii dacă este cazul;

-Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna iulie a anului 2020 (adeverința de salariat) ; DECLARATIE NOTARIALA in cazul părinților care declara ca nu au venituri

-Cupon alocatie de stat pentru copii;

-Cupon alocație pentru susținerea familiei;

-Cupon ajutor social;

-Cupon pensie,

-Adeverinta de la primarie dupa Registrul Agricol 

-Adeverință de elev pentru copiii aflati în întreținere și care urmează o formă de învațământ – cursuri de zi, potrivit legii

Cerere tichet social pe suport electronic.pdf

Cerere tichet social pe suport electronic.doc

  

 

Anunt acordare ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne

Începând cu data de 25  octombrie 2021, familiile care realizează venituri de până la 1386 lei/ membru de familie  și persoanele singure care realizeaza venituri până la 2053 lei, pot depune dosare de acordare a ajutorului  pentru încălzirea locuinţei cu lemne și a suplimentului pentru energie.

Persoanele care depun dosare până pe data de 20 a fiecărei luni în perioada sezonului rece noiembrie-martie, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna depunerii cererii

 

Sunt necesare urmatoarele acte:

 

CERERI pentru acordarea ajutorului intocmite de beneficiari

- ACTE  DE STARE CIVILA- original si copie dupa

BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE

CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII

-  CERTIFICAT DE CASATORIE .

- ADEVERINTA DE ROL AGRICOL ;

- CERTIFICAT  FISCAL;

- ACTE DE VENIT :

- CUPOANE ALOCATIE  , PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa) .

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- DOSAR CU ȘINĂ .

 Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au OBLIGAȚIA: ca în termen de 15 zile să anunţe orice modificare a situaţiei din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

 

LA ÎNTOCMIREA DOSARELOR ȘI RIDICAREA BANILOR VOR VENI TITULARII DOSARULUI

 

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:

-Persoanele care au pe numele lor depozite bancare egale sau mai mari de  3000 de lei .

-persoanele a caror subventii agricole depasesc cuantumul minim lunar ;

-persoanele care nu au casa proprietate personala sau nu au incheiat un contract de comodat cu proprietarul imobilului;

-daca un membru al familiei este plecat in strainatate la lucru si nu poate face dovada venitului lunar;

-daca titularul detine in proprietate sau in folosinta  2000 mp teren intravilan ;

-daca familia depaseste cuantumul rezultat  prin calcularea venitului agricol ;

-autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani sau doua sau mai multe autoturisme mai vechi de 10 ani;

autoutilitară , indiferent de vechime

-utilaje agricole ( tractor , combina );

-utilaje de prelucrare agricola  presa de ulei , moara de cereale ;

-Utilaje de prelucrat lemnul  - gater , drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

 

 

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Anexa_3_lista_bunuri.pdf    Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 CATRE,

Familiile care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt in strainatate

 

Avand in vedere respectarea drepturilor copiilor si a familiilor aflate in situatii de risc, va aducem la cunostinta:

-prevederile Legii nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art16, alin.(2) Cel care ia un copil pentru a-l ingriji sau proteja temporar, pana la stabilirea unei masuri de protectie in conditiile legii, are obligatia de a-l intretine si in termen de 48 ore,  de a anunta autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul;

    - prevederile art.2 alin (5) din anexa 1 la HG 691/2015 Procedura de monitorizare  a modului de crestere si ingrijire a copilului  cu parintii plecati la munca in strainatate  si serviciile de care acestia pot beneficia (Persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil cu parinte/parinti  plecati la munca in strainatate are obligatia de a pune la dispozitia serviciului public de asistenta sociala toate datele si informatiile pe care le detine cu privire la adresa la care pot fi contactati parintii in strainatate si de a face dovada ca mentine legatura cu acestia).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

A.S.F.= ALOCATIE  COMPLEMENTARA

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ACTE DE VENIT :

- CUPOANE  PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa).

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

- ADEVERINTA ELEV;

- ULTIMUL ACT DE STUDII;

- ACT DE PROPRIETATE A CASEI;

- DOSAR CU SINA;

 Anexa_3_lista_bunuri.pdf      Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINIȚĂ

Începând cu data de 15.09.2019 se pot depune dosare de acordarea tichetelor sociale pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar cu program normal sau prelungit;

- să frecventeze regulat grădiniţa;

- venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 Iei.

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

 

1.  Acte privind componența familiei:

·        Copii carte de identitate părinţi;

·        Copii certificate de naştere (carte de identitate) copii;

·        Livret de familie (după caz);

·        Certificat de căsătorie (după caz);

·        Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

·        Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

·        Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

·        Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul /soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul/ soţia este arestat/ arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 

2. Acte privind veniturile familiei

 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/ sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educational.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator (adeverinţă de salariat) sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată (cupon pensie, cupon şomaj, cupon alocaţie de stat, cupon ajutor social, cupon alocaţie pentru susţinerea
familiei, cupon indemnizaţie de handicap, etc.), extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 

 

3. Dovada privind înscrierea copilului la grădinită - adeverință.

Model cerere: Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pt.-stimulent-educational-gradinita.pdf

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

VENIT  MINIM  GARANTAT = AJUTOR  SOCIAL

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- ADEVERINTA DE LA FORTELE DE MUNCA;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

-ADEVERINTA ELEV;

-ULTIMUL ACT DE STUDII;

- DOSAR CU SINA;

Anexa_3_lista_bunuri.pdf  Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________

CRESTERE COPIL

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA  VENITURI   DIN ACTIVITATI   SALARIALE

 - Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

 - Declaratia celuilalt parinte;

 - Copie act identitate solicitant;

 - Copie certificat de nastere copil;

 - Adeverinta eliberata de angajator cu precizarea veniturilor realizate timp de 24 luni anterior nasterii copilului ( dupa model);

 - Copie cerere acordare concediu crestere copil, aprobata si inregistrata la angajator;

 - Copie extras de cont;

 - Cererea  catre angajator cu viza “de acord”

 - Decizie suspendare a activitatii de la angajator.

 - Dosar cu sina

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA VENITURI  DIN  ACTIVITATI  INDEPENDENTE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil;

Copie act in baza caruia a realizat veniturile( autorizatie functionare, contract arenda, act constitutive societate comerciala)

Certificat de atestare fiscal-adeverinta privind stagiul de cotizare eliberata de casa judeteana de pensii

Fisa fiscala pentru ultimile 24 de luni inainte de nasterea copilului

Dosar cu sina;

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  AU  FRECVENTAT  CURSURILE SCOLARE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil

Adeverinta de elev;

 

Model cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copil: Cerere _alocatie_stat.pdf