Anunt achizitie "Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale"

1.   Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Concedent Comuna Botești, CIF 2613656, str. 6 Decembrie, nr.1, sat Botești, comuna Botești, județul Neamț, cod poștal 617470; numărul de telefon/fax: +40 233 781 002; e-mail: primaria@comunabotesti.ro;

2.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire: Primăria Comunei Botești, str. 6 Decembrie, nr.1, sat Botești, comuna Botești, județul Neamț, cod poștal 617470; Compartiment Achiziții Publice; telefon/fax: +40 233 781 002, e-mail: primaria@comunabotesti.ro Documentația de atribuire, pe suport hârtie și în format electronic, este pusă de către autoritatea contractantă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens.

3 a) Locul prestării serviciilor: conform documentaţiei de atribuire;

4. Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul perimetrului concesiunii localitațile Botești, Barticești și Nisiporești, comuna Botesti, județul Neamț, inclusiv construcția, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini in conformitate cu HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

Termenul de finalizare sau durata contractului: 49 de ani.

 a) Termenul de depunere a ofertelor: 20/07/2021, ora 16.00;

7.      

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Comunei Botesti, str. 6 Decembrie, nr.1, sat Botești, comuna Botești, județul Neamț, cod poștal 617470; telefon/fax: +40 233 781 002, e-mail: primaria@comunabotesti.ro

8.      

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: română;

9.      

d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 21/07/2021, ora 10.00 Primăria Comunei Botesti, str. 6 Decembrie, nr.1, sat Botești, comuna Botești, județul Neamț;

10. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform documentaţiei de atribuire.

11 Criterii utilizate la atribuirea contractului: conform documentaţiei de atribuire.

12. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: conform documentaţiei de atribuire.

1Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 02/06/2021

. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii: Tribunalul Neamț, Secția II-a civilă, contencios administrativ și fiscal, Bd. Republicii, nr. 16, Piatra Neamț, județul Neamț, cod poștal 610005, tel. +40 233 212 294, fax +40 233 235 655, tr-neamt-scomerciala@just.ro.