Anunt acordare ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne

Începând cu data de 21 octombrie 2019, familiile/persoanele singure care realizează venituri de până la 750 lei/ membru de familie pot depune dosare de acordarea ajutorelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Persoanele care depun dosare până pe data de 20 a lunii în perioada sezonului rece noiembrie-martie, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna depunerii cererii.

Sunt necesare urmatoarele acte:

 

CERERI pentru acordarea ajutorului intocmite de beneficiari

ACTE  DE STARE CIVILA- original si copie dupa

-  BULETIN sau CARTE DE IDENTITATE

-  CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPII

-  CERTIFICAT DE CASATORIE .

ADEVERINTA DE ROL AGRICOL ;

CERTIFICAT  FISCAL;

ACTE DE VENIT :

- CUPOANE ALOCATIE  , PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa) .

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

DOSAR CU ȘINĂ .

 Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei au OBLIGAȚIA: ca în termen de 15 zile să anunţe orice modificare a situaţiei din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

 

LA ÎNTOCMIREA DOSARELOR ȘI RIDICAREA BANILOR VOR VENI TITULARII DOSARULUI

 

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, respectiv:

•clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate;

• mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani);

•terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală;

•depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

 

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Anexa_3_lista_bunuri.pdf    Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 CATRE,

Familiile care au in ingrijire copii ai caror parinti sunt in strainatate

 

Avand in vedere respectarea drepturilor copiilor si a familiilor aflate in situatii de risc, va aducem la cunostinta:

-prevederile Legii nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art16, alin.(2) Cel care ia un copil pentru a-l ingriji sau proteja temporar, pana la stabilirea unei masuri de protectie in conditiile legii, are obligatia de a-l intretine si in termen de 48 ore,  de a anunta autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul;

    - prevederile art.2 alin (5) din anexa 1 la HG 691/2015 Procedura de monitorizare  a modului de crestere si ingrijire a copilului  cu parintii plecati la munca in strainatate  si serviciile de care acestia pot beneficia (Persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil cu parinte/parinti  plecati la munca in strainatate are obligatia de a pune la dispozitia serviciului public de asistenta sociala toate datele si informatiile pe care le detine cu privire la adresa la care pot fi contactati parintii in strainatate si de a face dovada ca mentine legatura cu acestia).

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

A.S.F.= ALOCATIE  COMPLEMENTARA

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ACTE DE VENIT :

- CUPOANE  PENSIE , SOMAJ, ADEVERINTA DE SALARIAT(de specificat daca au sau nu bonuri de masa).

- ADEVERINTA DE LA ARENDASI cu terenul dat in arenda si  beneficiul acordat, de specificat  PERIOADA IN CARE AU RIDICAT ARENDA ;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

- ADEVERINTA ELEV;

- ULTIMUL ACT DE STUDII;

- ACT DE PROPRIETATE A CASEI;

- DOSAR CU SINA;

 Anexa_3_lista_bunuri.pdf      Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINIȚĂ

Începând cu data de 15.09.2019 se pot depune dosare de acordarea tichetelor sociale pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar cu program normal sau prelungit;

- să frecventeze regulat grădiniţa;

- venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 Iei.

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

 

1.  Acte privind componența familiei:

·        Copii carte de identitate părinţi;

·        Copii certificate de naştere (carte de identitate) copii;

·        Livret de familie (după caz);

·        Certificat de căsătorie (după caz);

·        Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

·        Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

·        Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

·        Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul /soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

·        Hotărârea judecătorească prin care soţul/ soţia este arestat/ arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 

2. Acte privind veniturile familiei

 

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/ sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educational.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator (adeverinţă de salariat) sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată (cupon pensie, cupon şomaj, cupon alocaţie de stat, cupon ajutor social, cupon alocaţie pentru susţinerea
familiei, cupon indemnizaţie de handicap, etc.), extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 

 

3. Dovada privind înscrierea copilului la grădinită - adeverință.

Model cerere: Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pt.-stimulent-educational-gradinita.pdf

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

VENIT  MINIM  GARANTAT = AJUTOR  SOCIAL

- COPII ACTE DE IDENTITATE;

- COPII ACTE DE NASTERE PENTRU COPII  CARE NU AU CARTI DE IDENTITATE;

- COPIE DUPA CERTIFICATUL DE CASATORIE;

- ADEVERINTA DE LA REGISTRUL AGRICOL;

- ADEVERINTA DE LA FORTELE DE MUNCA;

- CERTIFICAT  FISCAL DE LA  TAXE SI IMPOZITE= PRIMARIE;

-ADEVERINTA ELEV;

-ULTIMUL ACT DE STUDII;

- DOSAR CU SINA;

Anexa_3_lista_bunuri.pdf  Cerere-declaratie-proprie-raspundere.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________

CRESTERE COPIL

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA  VENITURI   DIN ACTIVITATI   SALARIALE

 - Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

 - Declaratia celuilalt parinte;

 - Copie act identitate solicitant;

 - Copie certificat de nastere copil;

 - Adeverinta eliberata de angajator cu precizarea veniturilor realizate timp de 24 luni anterior nasterii copilului ( dupa model);

 - Copie cerere acordare concediu crestere copil, aprobata si inregistrata la angajator;

 - Copie extras de cont;

 - Cererea  catre angajator cu viza “de acord”

 - Decizie suspendare a activitatii de la angajator.

 - Dosar cu sina

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  REALIZEAZA VENITURI  DIN  ACTIVITATI  INDEPENDENTE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil;

Copie act in baza caruia a realizat veniturile( autorizatie functionare, contract arenda, act constitutive societate comerciala)

Certificat de atestare fiscal-adeverinta privind stagiul de cotizare eliberata de casa judeteana de pensii

Fisa fiscala pentru ultimile 24 de luni inainte de nasterea copilului

Dosar cu sina;

 

PENTRU  PERSOANELE  CARE  AU  FRECVENTAT  CURSURILE SCOLARE

Cerere/ declaratie pe propria raspundere;cerere crestere copil-min.pdf

Declaratia celuilalt parinte;

Copie act identitate solicitant;

Copie certificat de nastere copil

Adeverinta de elev;

 

Model cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copil: Cerere _alocatie_stat.pdf