Indemnizaţie creştere copil / stimulent

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap): persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.

 

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole.

Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade în care persoana îndreptăţită:

   - şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;

   - a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;

   - a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

   - a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii

   - a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;

   - a beneficiat de pensia de invaliditate;

   - a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;

   - a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;

   - se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.

   - alte situaţii prevăzute de OUG nr.148/2005 modificată sau OUG nr.111/2010.

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

Pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011 în momentul depunerii cererii se va face şi opţiunea între una din cele 2 variante de acordare a indemnizaţiei – până la 1 an sau până la 2 ani, opţiune care se exercită o singură dată şi nu poate fi modificată ulterior.

Deasemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Concediul şi indemnizaţia se acordă pentru primii 3 copii născuţi după 1 ianuarie 2006 (se iau în considerare şi copiii născuţi înainte de această dată, dacă solicitantul a îndeplinit condiţiile de acordare a indemnizaţiei după 1 ianuarie 2006).

*pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011, indemnizaţia se acordă în una din urmîtoarele 2 variante, la alegere:

- indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an, între 600 şi 3400 lei/lună;

- indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani, între 600 şi 1200 lei/lună;

*pentru copiii nâscuţi înainte de data de 1 ianuarie 2011 se acordă indemnizaţie până la vârsta de 2 ani, în cuantum de 75% din media veniturilor, intre 600 şi 3400 lei/lună.

*pentru copiii cu handicap, indiferent de data naşterii se acordă indemnizaţie de 75% din media veniturilor, până la vârsta de 3 ani, între 600 şi 3400 lei/lună.

Indemnizaţie se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ urmatoarele condiţii: este cetăţean român, străin sau apatrid; are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României; locuieşte împreună cu copilul.

Precizari referitoare la termenele de depunere:Indemnizaţie

Conform prevederilor OUG nr. 111/2010 şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.

Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.

De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind intervenirea unei modificări:

Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005 trebuie să comunice Agenţiei plătitoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

Acte necesare indemnizatie crestere copil

   - cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011);

   - actul de identitate al parintilor - (copie şi original);

   - certificatele de naştere ale tuturor copiilor (copie)

   - certificat de căsătorie (copie);

   - livret de familie;

   - adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să    - rezulte că persoana îndreptăţită: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului, nivelul lunar al acestora,

   - prima şi ultima zi de concediu de maternitate,data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creşterea copilului;

   - sau - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;

   - sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;

   - sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;

   - dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior nasterii copilului /    - dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente / din activitati agricole sau alte situatii conform Hotararii nr 52/2011 art.6 alin.5 si alin.6

   - sau - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;

decizia privind suspendarea activitatii pentru perioada in care solicita concediu pentru cresterea copilului

   - orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate ( in cazulin care exista mai multe contracte individuale de munca in ultimele 12 luni se vor anexa deciziile de desfacere ).

   - cererea prin care persoana solicita angajatorului intrarea in concediu pentru cresterea copilului.

   - extras de cont pe numele solicitantuluiin original cu stampila bancii pentru cei care solicita virarea banilor in cont.

   - declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte nu beneficiaza de indemnizatie de crestere copil.

   - Dosar plic

  Cererea se depune la sediul primariei pana la data de 25 ale fiecarei luni.

 

 

Stimulent

Stimulentul lunar pentru creşterea copilului până la 2 ani - 100 lei/lună persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut înainte de 1 ianuarie 2011, până la 2 ani, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent lunar pentru creşterea copilului, în cuantum de 100 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).

 

Stimulentul de inserţie în cuantum de 500 lei lună până la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia până la 1 an, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 500 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului. (3 ani pentru copilul cu handicap).

Acte necesare stimulent

   - cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011);

   - actul de identitate al parintilor - (copie şi original);

   - certificatele de naştere ale tuturor copiilor (copie)

   - certificat de căsătorie (copie);

   - livret de familie;

   - adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită: a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului, nivelul lunar al acestora,

   - prima şi ultima zi de concediu de maternitate,

   - data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie, prima zi de concediu de creşterea copilului;

   - sau - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;

   - sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;

   - sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;

declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri supuse impozitului;

   - dovada reluarii activitatii.

   - Dosar plic

Cererea se depune la sediul primariei pana la data de 25 ale fiecarei luni.

 

 

Indemnizatie de cresterea copilului pe Legea 448

Asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale şi a facilităţior sociale persoanelor cu handicap, conform încadrării prevăzute în certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

 

Categorii de beneficiari

Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România;

Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap;

Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil (cu sau fără handicap) şi care nu realizează alte venituri în afara celor prevăzute la art.57 alin(4) lit.1 şi anume îndemnizaţia lunară care se acordă indiferent de venituri, diferenţiat în funcţie de gradul de handicap.

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 de care beneficiază persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap:

   - cerere

   - actul de identitate al parintilor - (copie şi original);

   - certificatele de naştere ale tuturor copiilor (copie)

   - certificat de căsătorie (copie);

   - livret de familie;

   - acte doveditoare care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de Legea nr 448/2006 art.12 alin ( 1si 2 ) ( hotatrare si certificat de incadrare intr-un grad de handicap

   - declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural nu beneficiaza de drepturile prevăzute la art.12 alin.(1 si 2) din Legea nr.448/2006

   - dovada eliberată de autorităţile competente din care să rezulte că persoana îndreptăţită ( si nici celalalt parinte ) nu beneficiază de drepturile prevăzute de art. 42 alin.(4)dinLegea nr.448/2006 ( pentru copii cu handicap grav de la 3 – 7 ani.

   - extras de cont pe numele solicitantuluiin original cu stampila bancii pentru cei care solicita virarea banilor in cont.

   - alte acte doveditoare;

   - Dosar plic

Cererea se depune la sediul primariei pana la data de 25 ale fiecarei luni.

 

 

Alocatii de stat

În conformitate cu prevederile Legii 61/1993 republicată, toţi copii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta de 2 ani şi 42 de lei lună până la vârsta de 18 ani. Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 ani a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar.

 

Acte necesare

   - cerere

   - actul de identitate al parintilor - (copie şi original);

   - certificatele de naştere a copilului pentru care se face solicitarea (copie)

   - certificat de căsătorie (copie);

   - livret de familie;

   - acte de rezidenta pentru copii nascuti in strainatate.

   - Dosar plic

   - extras de cont pe numele solicitantuluiin original cu stampila bancii pentru cei care solicita virarea banilor in cont.

   - Alte acte solicitate după caz: hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.

Cererea se depune la sediul primariei pana la data de 25 ale fiecarei luni.

 

Alocatie se sustinere a familiei ( suplimentara)

 

În aplicarea prevederilor Legii 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei  şi pentru asigurarea în bune condiţii a demarării procesului de solicitare, aprobare şi plată a alocaţiei pentru susţinerea familiei, miercuri, 19 ianuarie 2011, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  publicată în Monitorul Oficial nr. 56/21.01.2011, partea I.

 

Pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei:

1.    familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România

2.    familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a)    sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;

b)    sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

c)    sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

 

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în funcţie de venituri şi de numărul copiilor din familie.

Limita maximă de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei este 370 lei/persoană.

 

Testarea veniturilor familiei se realizează în acelaşi mod cu testarea veniturilor şi a bunurilor familiei care solicită ajutor social. (Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001)

 

Actele necesare pentru stabilirea dreptului se înregistrează la primăria în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa şi sunt CEREREA şi DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA FAMILIEI ŞI VENITURILE MEMBRILOR ACESTEIA realizate în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, precum şi cele privind SITUAŢIA ŞCOLARĂ a copiilor de vârstă şcolară din familie.

 

CEREREA se completează potrivit “Formularului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere” aprobat prin Normele metodologice .

 

Actele doveditoare sunt:

privind componenţa familiei

privind veniturile familiei

adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii.

 

Pentru familiile ai căror copii sunt de vârstă şcolară, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se poatediminua pe o perioadă de 3 luni în raport cu numărul de absenţe înregistrate de fiecare copil în parte:

     cu 20% pentru fiecare copil cu un număr de 10 absenţe

     cu 50% pentru fiecare copil cu un număr de 20 absenţe

      la mai mult de 20 absenţe acordarea alocaţiei se suspendă.

 

 

În vederea stabilirii dreptului, primarii dispun efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situaţiei socio-economice a familiei. Dacă ancheta socială nu confirmă cele declarate de solicitant cu privire la componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, atunci dreptul la alocaţie poate să nu fie acordat.