Anunt - tichete sociale pentru anul scolar 2019-2020

Începând cu data de 15.09.2019 se pot depune dosare de acordarea tichetelor sociale pentru anul şcolar 2019 - 2020.

Tichetele sociale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:

- copilul să fie înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar cu program normal sau prelungit;

- să frecventeze regulat grădiniţa;

- venitul lunar pe membru de familie este de până la 284 Iei.

 

Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:

1.  Acte privind componența familiei:

· Copii carte de identitate părinţi;

· Copii certificate de naştere (carte de identitate) copii;

· Livret de familie (după caz);

· Certificat de căsătorie (după caz);

· Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

· Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

· Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;

· Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

· Hotărârea judecătorească prin care soţul /soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

· Hotărârea judecătorească prin care soţul/ soţia este arestat/ arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

2. Acte privind veniturile familiei

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/ sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educational.

Veniturile realizate de membrii familiei, inclusiv cele exceptate, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator (adeverinţă de salariat) sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată (cupon pensie, cupon şomaj, cupon alocaţie de stat, cupon ajutor social, cupon alocaţie pentru susţinerea familiei, cupon indemnizaţie de handicap, etc.), extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

3. Dovada privind înscrierea copilului la grădinită - adeverință.

Model cerere: Cerere-declaratie-pe-propria-raspundere-pt.-stimulent-educational-gradinita.pdf

 

Inspector asistenta sociala, CURPAN  LIDIA